ساخت، بهره برداری، تملک

ر این روش، شهرداری زمین خود را بصورت موقت در اختیار سرمایه گذار قرار می دهد و کل پروژه توسط سرمایه گذار احداث می شود. به مدت معینی، شهرداری و سرمایه گذار از منافع آن بهره مند  می شوند

ساخت، بهره برداری، واگذاری

در این روش، شهرداری زمین خود را بصورت موقت در اختیار سرمایه گذار قرار می دهد و کل پروژه توسط سرمایه گذار احداث می شود.

سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی

در این روش سرمایه گذاری سرمایه اولیه بصورت غیر مستقیم از خارج از مجموعه تامین میگردد و به اصطلاح به آن F.P.I گفته میشود.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

در این روش سرمایه گذاری بصورت مستقیم از خارج صورت میگیرد و به آن F.D.I گفته میشود

نمونه کار های من