مطالعات اقتصادی طرح‌ها و پروژه‌ها

هر طرح یا پروژه اقتصادی چه در حوزه پروژه های سرمایه گذاری، چه در حوزه پژوهش های زیرساختی و یا سایر موضوعات مرتبط در اولین گام نیازمند انجام مطالعات اقتصادی است تا بدین منظور با طراحی ساختار و پلان عملیاتی ضابطه مند و مستدل زمینه موفقیت پروژه در مراحل بعدی فراهم آید. طبعاً مراحل انجام مطالعات اقتصادی بسته به نوع پروژه متفاوت است اما آنچه در خصوص اغلب پروژه های در دست انجام این شرکت ذیل موضوع مطالعات اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری قابل بیان است به قرار ذیل می باشد:
مرحله اول: مطالعات حوزه شناخت پروژه
آنچه به عنوان خروجی این مرحله از مطالعات ذیل حوزه های شهرسازی، اجتماعی و اقتصادی و بازار حاصل می شود آنالیز پروژه به لحاظ نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصت های مترتب بر آن است.
مرحله دوم: مطالعات حوزه تعریف پروژه
در این مرحله با تکیه بر خروجی های مرحله پیشین و موضوع پروژه به تعریف سناریوهای بالقوه، عملکردهای پیشنهادی و نهایتاً کانسپت برتر پروژه خواهیم رسید. در واقع خروجی این بخش از مطالعات بیان تفصیلی و دقیق آن چیزی است که باید در پروژه اتفاق افتد.
مرحله سوم: مطالعات حوزه بازاریابی و برندینگ
در این قسمت متناسب با بازار هدف گذاری شده برای پروژه پلن بازاریابی و برندینگ طراحی شده و زمینه-های اجرایی شدن آن به شیوه ای هدفمند برنامه ریزی می گردند. در واقع مطالعات این بخش متضمن موفقیت پروژه در فاز فروش و بهره برداری است.
مرحله چهارم: مطالعات حوزه تأمین منابع و آنالیز اقتصادی
این مرحله در واقع ناظر بر شناسایی و پیشنهاد بهترین مدل تأمین منابع مالی و بازگشت سرمایه متناسب با شرایط پروژه و خواستگاه کارفرما است. خروجی این بخش ناظر بر پیشنهاد بهترین مدل مالی ممکن با توجه به اقتضائات پروژه و آنالیز اقتصادی طرح برای دستیابی به بهترین شاخص سود آوری است. البته حصول نتیجه در بخش در ارتباط معناداری با مراحل پیشین خصوصاً مطالعات حوزه تعریف پروژه می باشد.
مرحله پنجم: مطالعات حوزه فروش و بهره برداری
در این مرحله مکانیزم طراحی ساختار فروش پروژه، چگونگی پیشبرد پروسه فروش و سیاست های کلان قیمتی ناظر بر سودآوری پروژه مورد بررسی قرار گرفته و در غالب مشاوره منتهی به پیشنهادی عملیاتی برای کارفرما خواهد بود. حتی شناسایی و معرفی مجموعه های دارای صلاحیت جهت عقد قرارداد کارگزاری فروش با کارفرما ذیل این مرحله قابل انجام است. در پروژه های با رویکرد بهره برداری محور نیز همین پروسه طی شده و مدل بهینه بهره برداری متناسب با نیاز و ظرفیت های پروژه پیشنهاد می شود.
البته لازم به ذکر مراحل فوق بسته به نیاز کارفرما به صورت بخشی نیز قابل ارائه است.